در فروردين سال 1318 ش در يك خانواده فرهنگى زحمتكش همدان زاده شد. تحصيلات ابتدائى را در مدرسه «آليانس/ اتّحاد» كليميان به پايان برد، و سپس دوره متوسطه را در

در مختصر حَسَبِ حال اينجانب آمده است كه تاسال 1392 بیش از 450  عنوان اثر بدين خامه طبع و نشر شده، كه عبارت است از

فهرست اجمالى آثار چاپ شده وى، اعمّ از كتاب يا رساله يا مقاله تا اين تاريخ (پاان سال 1392) بالغ بر 450 عنوان مي ‏شود، كه به ترتيب سنواتى ارائه مى‏گردد

در یک نگاه

پرویز اذکایی (سپیتمان)، مؤلف کتاب، به سال 1318 در همدان زاده شد، تحصیلات خود را در آن شهر و تهران و سپس در دانشگاه منچستر (انگلستان) طیّ کرد؛ مطالعات وی به طور عمده در ((تاریخ)) و ((فلسفه)) می باشد، در رشته های کتابشناسی و رجالشناسی و تاریخ علم نیز دارای تألیفات است؛ تاکنون (1392) بیش از 450 عنوان اثر به خامة وی طبع و نشر شده، که عبارت از  بیش از 60 کتاب، 80 رسالة علمی مفصّل، و مابقی گفتارهای بلند و کوتاه در دایرة المعارف ها و نشریات معتبر است. چند اثر مشهور وی از این قرار است: زندگی نامه ی بیرونی (ترجمه)، کارنامةبیرونی (تألیف)، فرمانروایان گمنام (تاریخ)، رسالة قبة الارض ایرانی (هیأت و نجوم)، رسالة زروانی (مذاهب)، مفاتیح الاسرار (تفسیر شهرستانی)، تاریخنگاران ایران (ج1)، ابوریحان بیرونی (آراء و افکار)، خاندان شاهیة خوارزم (رساله)، فهرست ما قبل الفهرست (2جلد)، تبارشناسی در ایران (رساله)، الاثارالباقیه بیرونی (تحقیق و تعلیق) [کتاب سال 1381]، حکیم رازی (حکمت طبیعی و نظام فلسفی)، طب روحانی رازی (ترجمه) و در دست انجام، قانون مسعودی بیرونی (ترجمه)، الفهرست ابن ندیم (تحقیق و تعلیق)، تفسیر تاریخ (تألیف) و … در تاریخ و معاریف همدان یا ((همدان شناسی)) از جمله: فهرست نسخ خطی همدان، مورخان همدان، ناموران همدان، قراگزلوهای همدان، علویان همدان، میر سیّد علی همدانی (احوال و آثار)، باباطاهر نامه (هفده گفتار)، تاریخ عراق عجم (رساله)، درگزین تا کاشان (سه گفتار)، کتابشناسی همدان، تاریخ معاصر همدان، راهنمای همدان، گفتارهای مغان- و ماد شناسی، همدان نامه (بیست گفتار دربارة مادستان)، ماتیکان عین القضات همدانی (هفت گفتار)، فرهنگ مردم همدان که اینک در دست است؛ و ترانه های باباطاهر (منضم به ترجمة انگلیسی آنها) ترجمه فارسي آثارالبافيه و كتاب ها  و رساله هاي در حال طبع دیگر است.

گزیدة کتاب شناسی در حوزة همدان شناسی

1عین القضات همدانی، روزنامة مبارز همدان، 1340.

 2   همدان در داستانی از دورة اشکانی

گفت و شنودی با تاریخ پژوه روزگار ما،  دکتر پرویز اذکایی (فصلنامه همدان، سال 8، ش 28)

با سپاسگزاري از این که ما را به حضور پذیرفتید، .......، لطفا مختصري از ولادت و تحصيل و زندگي و علائق و گرايش ها و زمينة فعاليت هاتان بفرماييد.