در یک نگاه

پرویز اذکایی (سپیتمان)، مؤلف کتاب، به سال 1318 در همدان زاده شد، تحصیلات خود را در آن شهر و تهران و سپس در دانشگاه منچستر (انگلستان) طیّ کرد؛ مطالعات وی به طور عمده در ((تاریخ)) و ((فلسفه)) می باشد، در رشته های کتابشناسی و رجالشناسی و تاریخ علم نیز دارای تألیفات است؛ تاکنون (1390) بیش از 430 عنوان اثر به خامة وی طبع و نشر شده، که عبارت از 60 کتاب، 80 رسالة علمی مفصّل، و مابقی گفتارهای بلند و کوتاه در دایرة المعارف ها و نشریات معتبر است. چند اثر مشهور وی از این قرار است: زندگی نامه ی بیرونی (ترجمه)، کارنامةبیرونی (تألیف)، فرمانروایان گمنام (تاریخ)، رسالة قبة الارض ایرانی (هیأت و نجوم)، رسالة زروانی (مذاهب)، مفاتیح الاسرار (تفسیر شهرستانی)، تاریخنگاران ایران (ج1)، ابوریحان بیرونی (آراء و افکار)، خاندان شاهیة خوارزم (رساله)، فهرست ما قبل الفهرست (2جلد)، تبارشناسی در ایران (رساله)، الاثارالباقیه بیرونی (تحقیق و تعلیق) [کتاب سال 1381]، حکیم رازی (حکمت طبیعی و نظام فلسفی)، طب روحانی رازی (ترجمه) و در دست انجام، قانون مسعودی بیرونی (ترجمه)، الفهرست ابن ندیم (تحقیق و تعلیق)، تفسیر تاریخ (تألیف) و … در تاریخ و معاریف همدان یا ((همدان شناسی)) از جمله: فهرست نسخ خطی همدان، مورخان همدان، ناموران همدان، قراگزلوهای همدان، علویان همدان، میر سیّد علی همدانی (احوال و آثار)، باباطاهر نامه (هفده گفتار)، تاریخ عراق عجم (رساله)، درگزین تا کاشان (سه گفتار)، کتابشناسی همدان، تاریخ معاصر همدان، راهنمای همدان، گفتارهای مغان- و ماد شناسی، همدان نامه (بیست گفتار دربارة مادستان)، ماتیکان عین القضات همدانی (هفت گفتار)، فرهنگ مردم همدان که اینک در دست است؛ و ترانه های باباطاهر (منضم به ترجمة انگلیسی آنها) و كتاب ها  و رساله هاي در حال طبع از جمله ترجمه فارسي آثارالبافيه که در حال طبع است.

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

          

 

 

   

         A Short Biography of

    PARVIZ AZKAEI  

   (spitman)    

                     

Parviz Azkaei was born April 1939 in Hamadan, and was educted in Hamadan and Tehran. He accomplished his postgraduate studies at Manchester University.

    His studies being mainly on history and philosphy, he has written several works upon bibliographies, biograhpies, and history of science. More than 420 writings form the offspring of his life, including 40 books, 60 comprehensive scientific treatises, and other articles published in several Encyclopedia, and Journals. Of his best known works are : A Biography of Biruni (tr.), A bibliography of Biruni (comp.) Unknown Rules (history), The Treatise of the Iranian world Cupola (astronomy), The Zurvanic Treatise... (religion), Mafatih al-Asrar... (interpreted by Shahrestani), Iranian Hisrorians (V.I), Abu Rayhan Biruni (opinion and thaughts), Baba-Tahir Namah (comp.), A history of Iraq-e-`Ajam (a treatise), A bibliography of Hamadan (comp.), Hamadan-Name (comp).

    The Dynasty of the Xwarazm Shahid (a treatise), A Fihrest Prior to al-fihrest (2 volumes), Genealogy in Iran (a treatise) Biruni’s al-Athar al-baqiah (ed. & ann.), Rhazes the Sage(natural wisdom and philosophical eyateme), Rhases’ The Spiritual Physick, (tr.), MATIKAN about Ayno-ol-Qudat-e Hamadani (comp.), Gharanati’s the itinery of KhazarestanBirunie’s al-Conon (tr.), the Interpretation of History (forthcoming), etc.

     For detailed information refer to : <P.Azkaei (Spitman)’ Bio-bibliography> in Persian.

 Spitma n, Parviz, see: Azkaei, P.<P.A>.